Je kruis opnemen

Click to listen to the speech.

Je kruis opnemen en het dragen wil zeggen meewerken aan je eigen kruisiging. Mijn kruis houdt alles in wat mijn wil, mijn menselijke wil, de wil van het vlees, doorkruist.

Neem ik mijn kruis niet op, dan ben ik Christus niet waard! En zo is het met veel christenen. Ze wandelen, zegt Paulus, zelfs als vijanden van het kruis van Christus, van dat kruis namelijk dat ze moeten opnemen en waaraan hun eigen wil moet worden genageld.

In Gal. 5:24 vinden we de bloedernstige waarheid: “Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” Wie dat niet hebben gedaan, en bij wie dat zo blijft, die behoren Hem dus niet toe! Dat zijn geen discipelen van Hem.

Het heerlijkste van alles is dat Jezus zich vrijwillig heeft laten kruisigen, en er zelfs aan heeft meegewerkt. Het op één na heerlijkste is dat iemand zich vrijwillig uit geloof en geloofsgehoorzaamheid met Hem laat kruisigen, door dagelijks te leven als een ware vriend van het kruis waaraan z’n eigen wil genageld moet worden.

Voor de kostbare apostel Paulus was dit het enige waarop hij zich wilde beroemen en het belangrijkste wat hij wist. Zijn leven en zijn leer tonen dat ook duidelijk aan.

Het was dus niet alleen zo dat hij enthousiast was over zo’n volmaakte theorie! Nee, hij leefde er helemaal naar en vermaande anderen om hem na te volgen. Laten we dat voor de volle 100% doen, geliefde vrienden!

Hoor eens wat hij zegt: “Met Christus ben ik gekruisigd, en ik leef niet meer zelf.” Gal. 2:20. “Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.” Gal. 6:14.

Dat was dus voor hem het allerbelangrijkste, het allerheerlijkste, het meest doeltreffende, en het geheim van het allergrootste geluk dat een mens hier in den vreemde kan bereiken!

“Niet mijn wil geschiede, maar de uwe!” Dat is en blijft al onze levensdagen de hoofdzaak, ja, dat is de zaak waar alles om gaat! Er is eigenlijk helemaal geen andere zaak! “Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.” Matt. 6:10. Daar in de hemel geschiedt Gods wil zorgvuldig en bliksemsnel.

En dan spreekt het vanzelf dat wij bliksemsnel onze eigen wil moeten opgeven en kruisigen. Anders kan Gods wil op aarde immers niet gebeuren zoals in de hemel!

Maar wie stelt zijn doel zo hoog en wie heeft er zo’n geloof?!

Als we dat niet hebben gehad, laten we dan nu tot de rechte nuchterheid komen, zodat we ons dit als doel kunnen stellen en een levend geloof krijgen om het door de uiterst krachtige bijstand van God ook te bereiken. Aldus geschiede!

Uw over alle geestelijke slaap diep bedroefde broeder E.A.

 

Devotional

Als je een vraag zou kunnen stellen aan Aslaksen nadat je het artikel “Je kruis opnemen” gelezen hebt, welke vraag zou dat zijn?

You have to log in if you want to save your answer.